Home

Regelement sexuele intimidatie

Reglement Seksuele intimidatie Bas Budo
Dit reglement bestaat uit:
- De definities en gedragsregels
- Het aannamebeleid vrijwilligers
- De vertrouwenspersoon en te volgen procedure
 
I. Definities en gedragsregels
Inleiding
De definities en gedragsregels voor het voorkomen van seksuele intimidatie in de sport is een belangrijk uitgangspunt bij de voorkoming en aanpak van seksuele intimidatie in de sport. De definities en gedragsregels zijn opgesteld door de Sportbonden en NOC*NSF en integraal overgenomen door onze vereniging. De definities en gedragsregels zijn van toepassing op ieder lid van onze vereniging, dus op sporters, technisch kader en bestuur. Tevens zijn de definities en gedragsregels van toepassing op iedereen die op contractbasis of als vrijwilliger een bijdrage levert aan sport- en verenigingsactiviteiten.

Coaches, trainers en andere begeleiders van sporters, hebben een extra verantwoordelijkheid als het gaat om het voorkomen van seksuele intimidatie. Deze verantwoordelijkheid is uitgewerkt en beschreven in de onderstaande “gedragsregels begeleiders”. Ten eerste verplichten de gedragsregels de begeleiders in te grijpen in geval van concrete incidenten. Ten tweede geven de gedragsregels de grenzen aan van de omgang die is toegestaan tussen de begeleider en de sporter. De gedragsregels zijn dan ook alleen van toepassing op begeleiders, waaronder in ieder geval wordt verstaan coaches, trainers en verzorgers.

Zowel de definitie van seksuele intimidatie, als de gedragsregels voor begeleiders, zullen bij de behandeling van concrete klachten over seksuele intimidatie als toetssteen worden gebruikt.

Definitie begrip seksuele intimidatie
 1. Seksuele intimidatie is elke vorm van seksueel gedrag of seksuele toenadering, in verbale, non verbale of fysieke zin die door de persoon die het ondergaat als gedwongen en/of ongewenst wordt ervaren, waaronder mede begrepen seksueel misbruik.
 2. Onder seksuele intimidatie, zoals vermeld in lid 1, zijn mede begrepen de in de artikelen 239 t/m 250 (Titel XIV: Misdrijven tegen de zeden) van het Wetboek van Strafrecht strafbaar gestelde feiten.
Definitie van het begrip begeleider:
Een begeleider is degene die een sportbeoefenaar in de ruimste zin des woords begeleidt en/of voor die begeleiding verantwoordelijk is (waaronder in ieder geval begrepen trainer, coachen en/of verzorgen) op en rondom de plaats waar de sportbeoefening of de voorbereiding daarop plaatsvindt, waar en hoe dan ook. Onder sportbeoefening wordt in deze definitie begrepen zowel de sportactiviteiten zelf als alle activiteiten die een directe relatie met die sportbeoefening hebben.

Gedragsregels Begeleiders
 1. De begeleider moet zorgen voor een omgeving en een sfeer waarbinnen de sporter zich veilig voelt.
 2. De begeleider onthoudt zich ervan de sporter te bejegenen op een wijze die de sporter in zijn waardigheid aantast, én verder in het privé-leven van de sporter door te dringen dan nodig is in het kader van de sportbeoefening.
 3. De begeleider onthoudt zich van elke vorm van (machts)misbruik of seksuele intimidatie tegenover de sporter.
 4. Seksuele handelingen en seksuele relaties tussen de begeleider en de jeugdige sporter tot zestien jaar zijn onder geen beding geoorloofd en worden beschouwd als seksueel misbruik.
 5. De begeleider mag de sporter niet op een zodanige wijze aanraken dat de sporter en/of de begeleider deze aanraking naar redelijke verwachting als seksueel of erotisch van aard zal ervaren, zoals doorgaans het geval zal zijn bij het doelbewust (doen) aanraken van geslachtsdelen, billen en borsten.
 6. De begeleider onthoudt zich van seksueel getinte intimiteiten via welke communicatie dan ook.
 7. De begeleider zal tijdens training(-stages), wedstrijden en reizen gereserveerd en met respect omgaan met de sporter en met de ruimte waarin de sporter zich bevindt, zoals de kleedkamer of de hotelkamer.
 8. De begeleider heeft de plicht de sporter te beschermen tegen schade en (machts)misbruik als gevolg van seksuele intimidatie. Daar waar bekend of geregeld is wie de belangen van de (jeugdige) sporter behartigt, is de begeleider verplicht met deze personen of instanties samen te werken, opdat zij hun werk goed kunnen uitoefenen.
 9. De begeleider zal de sporter uit persoonlijke overwegingen geen (im)materiële vergoedingen geven. Ook de begeleider aanvaardt geen financiële beloning of geschenken van de sporter die in onevenredige verhouding tot de gebruikelijke dan wel afgesproken honorering staan.
 10. Indien de begeleider gedrag signaleert dat niet in overeenstemming is met deze gedragsregels zal hij de desbetreffende persoon erop aanspreken.
 11. In die gevallen waarin de gedragsregels niet (direct) voorzien, ligt het binnen de verantwoordelijkheid van de begeleider in de geest hiervan te handelen. 
II. Aannamebeleid vrijwilligers  Bas Budo
Een pleger van seksueel misbruik herken je niet aan het uiterlijk. Vaak zijn het aardige en populaire mensen die zich binnen korte tijd onmisbaar weten te maken. Bekend is dat ze situaties opzoeken waarin ze makkelijk in contact komen met kwetsbaren zoals minderjarigen en mensen met een verstandelijke beperking. Daarbij maken ze gebruik van het vertrouwen van een organisatie. Een goed aannamebeleid kan ernstige problemen voorkomen. Door het hebben van aannamebeleid zullen mensen met verkeerde bedoelingen eerder afgeschrikt worden om binnen uw sportorganisatie een functie te vervullen. Daarom zullen wij binnen Bas Budo de onderstaande stappen doorlopen bij de aanname van vrijwilligers:
 • Een bestuurs- of commissielid houdt een kennismakingsgesprek met de vrijwilliger
 • Een bestuurs- of commissielid controleert referenties en neemt onder meer contact op met de verenigingen en clubs, waar de vrijwilliger eerder heeft gewerkt en geholpen
 • Elke begeleider moet een Verklaring Omtrent Gedrag overleggen. Bas Budo zorgt er voor dat die verklaring gratis kan worden aangevraagd (met behulp van de persoonlijke DigIDcode)
 • Elke begeleider is lid van  Bas Budo (en valt daarmee automatisch onder de Tuchtrecht van het JBN) of als de begeleider geen lid is van  Bas Budo, dan moet de begeleider een VOT (Verklaring onderwerping Tuchtrecht) tekenen. Daarmee valt begeleider onder het tuchtrecht van het JBN en is hij daarvan op de hoogte.
 • Elke begeleider ontvangt een kopie van de definities en gedragsregels. 
III. Vertrouwenscontactpersoon (VCP) van Bas Budo
Inleiding
De Vertrouwenscontacpersoon (VCP) is binnen onze vereniging het eerste aanspreekpunt vooreen ieder die opmerkingen of vragen heeft met betrekking tot seksuele intimidatie (SI), of over een concreet incident een gesprek wil met de vereniging. De VCP is aanspreekbaar voor sporters, ouders van sporters, toeschouwers, kaderleden, vrijwilligers en bestuur. Deze gesprekken zijn in principe vertrouwelijk.

Maar deze vertrouwelijkheid heeft zijn grenzen: ten eerste vanwege het algemeen belang van een veilige sportomgeving en ten tweede vanwege de Nederlandse wetgeving die in bepaalde gevallen de VCP en het bestuur verplicht de vertrouwelijkheid te doorbreken. Is dit laatste het geval, dan is er voor de VCP sprake van een conflict van taken. Dit conflict van taken kan zich vooral voordoen indien hij/zij in een vertrouwelijk gesprek op de hoogte wordt gesteld van een concreet ernstig incident van SI. Overleg tussen de VCP en het bestuur van de vereniging speelt een belangrijke rol bij het oplossing van het conflict van taken. Het bestuur heeft de verantwoordelijkheid voor de veiligheid van haar leden, de VCP zal in alle gevallen dat hij/zij op welke wijze dan ook kennis neemt van een incident met betrekking tot SI dit geanonimiseerd methet bestuur moeten bespreken. Hierbij wordt de vertrouwelijkheid niet geschonden terwijl het bestuur kan beoordelen of en hoe zij moet handelen. Alléén wanneer het bestuur niet zonder nadere informatie kan handelen, zal zij de VCP om die informatie vragen, waardoor de vertrouwelijkheid (deels) wordt opgeheven.

Binnen het bestuur fungeert de voorzitter de rol van portefeuillehouder als aanspreekpunt voor de VCP. In onderstaand protocol wordt stapsgewijs de handelwijze van de VCP beschreven in het geval hij/zij in vertrouwen op de hoogte wordt gebracht van een incident m.b.t. SI. Ook eeneventueel (intern) conflict van taken van de VCP wordt in het protocol beschreven naar tenemen acties. Het protocol blijft met de beschreven handelwijze binnen de grenzen van hetfunctieprofiel van de VCP.

Stappen
1. Eerste opvang: verhaal en emoties
Een ieder kan een beroep doen op de VCP voor vragen, vermoedens, meldingen, klachten enaangifte met betrekking tot SI. De VCP is hiervoor het eerste aanspreekpunt binnen devereniging. De betrokkene moet in de eerste plaats in vertrouwen een verhaal kwijt kunnen enworden opgevangen in verband met emoties die daarbij kunnen spelen.

De VCP moet echter vooraf twee zaken duidelijk maken:
 1. elk incident wordt geanonimiseerd met het bestuur besproken omdat die de verantwoordelijkheid heeft om de implicaties voor de vereniging vast te stellen en daarnaarte handelen
 2. de vertrouwelijkheid van het gesprek is begrensd: indien het bestuur oordeelt dat de veiligheid van een of meerdere van haar leden in het geding is en/of wanneer er sprake is van een ernstig strafbaar feit.
2. Overleg over vervolgstappen: doorverwijzen
Naar aanleiding van wat de VCP ter ore komt, wordt de betrokkene geïnformeerd overmogelijke vervolgstappen en over de (externe) instanties waartoe de betrokkene zich kan
wenden voor de verschillende vervolgstappen. De betrokkene maakt hierin zélf een keuze ofwordt doorverwezen naar instanties die bij die keuzebepaling kunnen helpen  (bijvoorbeeld maatschappelijk werk of de huisarts).

3. Opheffen vertrouwelijkheid
De VCP informeert de betrokkene over de gevolgen die het incident heeft voor de stappen diede VCP moet zetten. In alle gevallen zal geanonimiseerd overleg met bestuur volgen (reedsgemeld in stap 1). Deze beoordeelt hoe vanuit de bestuurlijke verantwoordelijkheid moetworden gehandeld. Indien dit handelen vereist dat (een deel van) de vertrouwelijkheid moetworden opgeheven, zal betrokkene door de VCP hierover uitleg krijgen en om dienstoestemming worden gevraagd. Bij toestemming is de vertrouwelijkheid opgeheven. Hetopheffen van vertrouwelijkheid gebeurt echter ook zonder toestemming van de betrokkene,maar niet nadat:
 • de VCP de betrokkene heeft uitgelegd waarom hij/zij deze stap moet nemen en om diens toestemming daarvoor is gevraagd;
 • het is gebleken dat er geen andere weg is dan het opheffen van de vertrouwelijkheid om het voor het bestuur mogelijk te maken haar verantwoordelijkheid te nemen;
 • naar het oordeel van het bestuur het niet-opheffen van de vertrouwelijkheid voorbetrokkene en/of derden schade of gevaar zal opleveren en dit kan worden voorkomendoor het opheffen van de vertrouwelijkheid;
 • er in gevallen van ernstige twijfel bij de VCP (en/of bij het bestuur) aan de juistheid van hetopheffen van de vertrouwelijkheid, consultatie van zijn/haar collega op JBN heeft plaatsgevonden.
Opheffen van de vertrouwelijkheid gebeurt overigens met inachtneming van alle verplichtingen die het bestuur en VCP hebben jegens de bescherming van de privacy van alle betrokken partijen. Met de betrokkene bespreekt de VCP de mogelijke gevolgen van deze stap en verwijst de betrokkene naar relevante hulpverlening. Tevens wordt afgesproken hoe betrokkene op de hoogte wordt gehouden van het handelen van het bestuur.

Overwegingen die tot het opheffen van de vertrouwelijkheid aanleiding kunnen geven zijn:
 • er is sprake van een ernstig strafbaar feit;
 • er is sprake van angst of onmacht aan de zijde van betrokkene om een strafbare en/ofongewenste situatie te beëindigen;
 • er is sprake van een voor de betrokkene of derden acute onveilige sportomgeving;
 • er is sprake van gedragingen of een situatie waarin het bestuur vanuit haarverantwoordelijkheid in het algemeen belang moet ingrijpen.
In geval dat de vertrouwelijkheid moet worden opgeheven omdat er sprake is van een ernstigstrafbaar feit waar aangifteplicht voor geldt, zoals bij verkrachting, dan stelt de VCP het bestuur daarvan in kennis en zal het bestuur deze verplichting tot aangifte moeten nakomen. Doet zij dat niet, dan berust deze verplichting in even grote mate bij de VCP. Deze kan echter geen aangifte doen namens de vereniging, maar doet dat dan als privé persoon.
 
4. Rapportage aan bestuur
De VCP brengt het bestuur altijd op de hoogte van hetgeen een betrokkene heeft verklaard enwelke afspraken met betrekking tot de doorverwijzing zijn gemaakt. Dit gebeurtgeanonimiseerd, maar indien het bestuur dit noodzakelijk vindt met verwijzing naar personen(zie hiervoor punt 3 opheffen vertrouwelijkheid).
 
5. Verslaglegging
De VCP legt verslag van de gevoerde gesprekken en de daaruit voortvloeiende doorverwijzing en gemaakte afspraken. Hierbij wordt gebruik gemaakt van het standaard formulier dat hiervoor is ontwikkeld. Het registratieformulier voor de VCP en het rapportageformulier voor de rapportage aan het bestuur. Deze formulieren worden binnen de vereniging op een veilige wijze gearchiveerd. De VCP beheert dit archief.

Signalen
Bij vermoedens van SI, anonieme signalen, eigen waarnemingen, of geruchten daarover, lichtde VCP het bestuur in. Besluit het bestuur daarop tot verdere stappen, zoals nader onderzoek,dan wordt de VCP daar niet mee belast. Ook wordt de VCP niet belast met inhoudelijke takenbij een eventueel tuchtrechtelijk traject, ook al komen de signalen van hem/haar. 

Copyright © 2024 | All Rights Reserved

Realisatie: Sybit - Software op Maat