Home

Algemene Ledenvergadering

18 februari 2015.  Op Woensdag 22 April 2015 houdt Bas Budo haar jaarlijkse ledenvergadering. De aanvang is om 20:00 uur.
De vergadering wordt in onze trainingslocatie gehouden Het Koetshuis.

Onderstaand de agenda voor de vergadering.

Agenda.
1. Opening
2. Mededelingen
3. Vaststellen agenda
4. Vaststellen van de notulen van de vorige algemene vergadering
5. Jaaroverzicht BAS-Budo 2014
6. Jaarverslag van de penningmeester
7. Verslag van de kascommissie
a. Benoeming kascommissie
8. Vaststelling van de balans en van de staat van baten en lasten
9. Vaststelling van de contributies
10. Vaststelling van de begroting
11. Bestuursverkiezingen. (kandidaten kunnen zich 15 minuten voor aanvang van de vergadering aanmelden bij het bestuur) Aftredende bestuursleden: (en niet herkiesbaar)
a. Paul Mentink (penningmeester)
12. Rondvraag
13. Sluiting

U komt toch ook?<< Terug naar overzicht

Copyright © 2022 | All Rights Reserved

Realisatie: Sybit - Software op Maat